יום שבת, 21 בינואר 2012

רישום פטנט על תוכנה בישראל


ביום 12/1/2012 פרסם רשם הפטנטים החדש, אסא קלינג, הוראות עבודה חדשות של רשות הפטנטים לעניין אמצאות תוכנה. ההוראות, בהן ניתן למצוא דוגמאות ממחישות, מבטאות גישה חדשה של רשות הפטנטים בישראל לרישום תוכנה בישראל. לפי גישה זו, במקרים בהם תוכנה גורמת לתהליך או אפקט טכנולוגי מוחשי (קרי, באמצעות ביטוי של תכונות פיזיות) הנוסף על פעולתו הרגילה של המחשב או של המערכת בה הוא משולב או הגורם לכך שהמחשב פועל בצורה חדשה, לרבות, אך לא רק, שיפור ביצועי המחשב (כגון, מהירות, אמינות או ניצול יעיל יותר של נפח אחסון מידע), או שנוצרו קשרי גומלין בין רכיבי מערכת המחשב שלא היו קיימים קודם לכן, ניתן יהיה לקבל פטנט על התוכנה אם היא עומדת ביתר תנאי חוק הפטנטים (כגון, אך לא רק, העדר פרסום קודם וכו').

להלן נוסח הוראות העבודה שפורסמו לעיון הציבור ע"י רשות הפטנטים:


"נספח ב' – סעיף 3 לחוק – אמצאה כשירת פטנט


1.         סעיף 3 לחוק הפטנטים
1.1.    סעיף 3 מפרט את התנאים המהותיים העיקריים לכשירות אמצאה לפטנט, כדלקמן:
"אמצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית – היא אמצאה כשירת פטנט."
1.2.    דהיינו, סעיף 3 מציב בפני הבוחן את הצורך לוודא כי האמצאה עומדת בקריטריונים המצטברים הבאים:
1.2.1. היות האמצאה מוצר או תהליך;
1.2.2. היות האמצאה בכל תחום טכנולוגי;
1.2.3. היות האמצאה חדשה;
1.2.4. היות האמצאה מועילה;
1.2.5. היות האמצאה ניתנת לשימוש תעשייתי;
1.2.6. ושיש באמצאה התקדמות המצאתית.
כך למשל, אם ימצא הבוחן שאין האמצאה חדשה או שהיא נעדרת התקדמות המצאתית הרי ששאלת סיווגה לתחום טכנולוגי כזה או אחר תהיה משנית.
1.3.    על פי סעיף 2 לחוק, בעל אמצאה כשירת פטנט זכאי לבקש שיינתן לו פטנט עליה. כאמור, סעיף 3 עוסק בשאלה מהי אמצאה כשירת פטנט. עם זאת, למרות האמור בסעיף 2 לחוק ישנם עניינים שלא יהיו נושא לפטנט וזאת כמפורט בהוראות סעיף 7 לחוק[1], ובהקשר זה על הבוחן לנהוג בהתאם להוראות נספח ג' (סעיף 7 לחוק – סיג למתן פטנט).
2.       היות האמצאה חדשה – תיבחן בהתאם להוראות נספח ו' (סעיף 4 לחוק - חידוש).
3.       התקדמות המצאתית באמצאה – תיבחן בהתאם להוראות נספח ז' (סעיף 5 לחוק – התקדמות המצאתית).
4.       היות האמצאה מועילה –
4.1.    הבוחן יפעל בהתאם להוראות 1 ו-2 בפרק II בנספח א' (הנחיות לבחינת בקשת פטנט).
4.2.    לשם הכרעה בשאלה האם בפניו אמצאה מועילה יפעל הבוחן בהתאם להנחיות נספח י"ב (סעיף 12 – תיאור האמצאה בפירוט הבקשה).
5.       היות האמצאה ניתנת לשימוש תעשייתי –
את המונח "שימוש תעשייתי" ניתן לקרוא בהקשרו של התחום הטכנולוגי (הנדון להלן) ולאור היות האמצאה מועילה. ההנחה היא שאם ניתן לשייך את האמצאה לתחום טכנולוגי כלשהו ושיש בה את התועלת המובטחת על ידי המבקש הרי שגם ניתן לעשות בה שימוש תעשייתי.
6.       מוצר או תהליך – 
6.1.    על בחינת היות האמצאה המתוארת מוצר או תהליך להיעשות בין היתר לאור הוראות חוזר מ.נ. 30 כמפורט בסעיף 8 לנספח א' (הנחיות לבחינת בקשה לפטנט).
6.2.    על  תביעה לתהליך לכלול שלבים או  צעדים, שביצועם באופן המתואר מהווים את התהליך הנתבע.
7.       בכל תחום טכנולוגי 
7.1.    בטרם בחינת התביעות המגדירות את האמצאה, לשם הסתייעות ראשונית בהכרעה מהו התחום הטכנולוגי של האמצאה שבפניו, יבחן הבוחן האם המבקש פירט את הדרוש בהתאם להוראה 5 בנספח י"ב (סעיף 12 – תיאור האמצאה בפירוט הבקשה).
7.2.    לשם זיהוי האם מדובר באמצאה בתחום טכנולוגי כלשהו, יש להפעיל מבחנים ספציפיים בהתאם לסוג האמצאה המתוארת בבקשה, אשר יסייעו בזיהוי היותה "בכל תחום טכנולוגי".
זיהוי היותה של אמצאה בתחום טכנולוגי ייקבע על פי הדרישה שבביצוע האמצאה, בין אם היא מוצר ובין אם היא תהליך, יתרחש תהליך טכנולוגי מוחשי (כפי שזה נדון ב-ע"ש (מחוזי י-ם) United Technologies נ' רשם הפטנטים, דינים מחוזי, כרך כו(8) 729). תהליך טכנולוגי מוחשי משמעו ביטוי של תכונות פיזיות בדבר כלשהו עליו מבוצעת האמצאה או באופי הפעולה אותה המוצר או התהליך מבצעים (ר' האופן בו אלה נדונו על ידי ערכאת הערעור המורחבת של בית הדין האירופי בעניין G0003/08 בהחלטתה מיום 12.5.2010). דהיינו, מבחן מרכזי לעניין זה יהיה זיהוי קיומו של אופי טכנולוגי מוחשי למוצר או התהליך הנתבעים, או לתוצאת התהליך.
7.3.    תגלית, תיאוריה מדעית, נוסחה מתמטית, הוראות משחק, ותהליך מחשבתי לכשעצמם, ייחשבו רעיונות אבסטרקטיים או תהליכים נעדרי אופי טכני, בין אם יבוצעו באמצעים "ידניים" ובין אם יבוצעו באמצעות מחשב. בנוסף, כבר נקבע, כי שיטות עסקיות לכשעצמן בהיותן בתחום כלכלי, לא ייחשבו כאמצאות בתחום טכנולוגי (ר' עניין אלי תמיר, בקשת פטנט 131733, החלטה מ-21.9.2006).
עם זאת, בשילוב רעיונות או תהליכים שכאלה יחד עם אמצעים טכניים נוספים ייתכן ויתגבש אופי טכנולוגי. לפיכך –
7.3.1.  לשם בחינת היות אמצאה מוצר או תהליך בתחום טכנולוגי, יש לבחון את האמצאה בכללותה מבלי להפריד את רכיביה ומבלי להתמקד ברכיב אחד או קבוצת רכיבים אחת.
7.3.2.  על הבוחן לבחון האם האמצאה בכללותה מביאה לתרומה שיש לה ביטוי ממשי בתחום טכנולוגי – הוא האופי הטכנולוגי המוחשי.
7.3.3.  תרומת האמצאה בכללותה תיבחן ביחס לידע הקודם הרלבנטי כפי שזה עולה, בין היתר, מהפירוט.
7.4.    הפעלת הכללים האמורים בהוראה 7.3 לעיל, תשתנה בכל מקרה ומקרה לגופו. עם זאת, על מנת להמחיש את אופן הפעלתם של הכללים לשם זיהויו של אותו אופי טכנולוגי מוחשי, להלן מספר כללי עזר להדגמת הפעלת הכללים לגבי תחום האמצאות המשלבות תכנת מחשב, בהיותו תחום בו תדיר עולות שאלות מסוג זה:
7.4.1.  האם האפקט הטכנולוגי המוחשי הנתבע בא לידי ביטוי מוחשי הנוסף על פעולתו הרגילה של  המחשב או של המערכת בה הוא משולב. אם התשובה בחיוב, מדובר באינדיקציה לכך שהאמצאה נמצאת בתחום טכנולוגי.
7.4.2.  האם האפקט הטכנולוגי המוחשי הנתבע גורם לכך שהמחשב פועל בצורה חדשה, לרבות, אך לא רק, שיפור ביצועי המחשב (כגון, מהירות, אמינות או ניצול יעיל יותר של נפח אחסון מידע), או שנוצרו קשרי גומלין בין רכיבי מערכת המחשב שלא היו קיימים קודם לכן. אם התשובה בחיוב, מדובר באינדיקציה לכך שהאמצאה נמצאת בתחום טכנולוגי.
7.5.    יש לאבחן שבמקרה שבו אמצאה מיושמת על ידי מחשב ואין בפעולת המחשב דבר נוסף מעבר לאפקט הטכני 'הרגיל' המתקבל מהרצה של תוכנת מחשב על גבי מחשב, לא יהיה בכך אפקט טכנולוגי מוחשי שייחשב ככל תחום טכנולוגי. זאת, בנפרד משאלת ההגנה לשורות הקוד באמצעותן תכנת המחשב מבוטאת, שהיא צורת ביטוי אשר מעצם יצירתה נחשבת יצירה ספרותית על פי חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007. צורת הביטוי האמורה אינה קשורה לשאלת האפקט הטכנולוגי המוחשי שניתן להשיג באמצעותה. בהקשר זה יובהר, כי תתקבל תביעה  לנשא נתונים ((data carrier בו תוכנה שהיא רכיב באמצאה כשירת פטנט כאמור בהנחיות אלה.
7.6.    אמצאה אשר מממשת באמצעות מחשב תהליך אשר היה ידוע והיה מבוצע בעבר ללא מחשב, כגון אוטומציה של תהליך ידני ותהליכים לאופטימיזציה ודיאגנוסטיקה, עשויים להיות בעלי אפקט טכנולוגי מוחשי בהפעלת הכללים האמורים לעיל. כך למשל, כל אוטומציה של תהליך שיש בה תרומה מעבר לייעול המתבקש והברור של מחשוב התהליך מלמדת על יסוד סביר להימצאותו של אפקט מוחשי. דהיינו,  כאשר מימוש האמצאה באמצעות המחשב שונה מהותית מאופן הביצוע הידני עד כי כלל לא ניתן לבצע את אותו תהליך באופן יעיל באמצעים "ידניים" או כי אין לאופן מימוש זה כל משמעות מחוץ להקשר של התהליך הפנימי הממוחשב - הדבר מעיד על הימצאותו של אפקט טכנולוגי מוחשי. כל זאת, בנפרד משאלות החידוש וההתקדמות האמצאתית העשויים להיות או לא להיות בתהליכים שכאלה.
7.7.    בנספח ב'1 מפורטות דוגמאות להמחשת הפעלת הכללים המפורטים בסעיף 7 זה.

נספח ב'1 – דוגמאות להפעלת הקריטריונים שבנספח ב'

להלן מספר דוגמאות להפעלת הכללים המפורטים בנספח ב' לעניין המצאות בתחום התכנה. מודגש כי הדוגמאות שלהלן נבחרו לצורך הדגמה והמחשה של אופן הפעלת הקריטריונים בלבד. דוגמאות אלה אינן ממצות וכל מקרה ייבחן לגופו על ידי בוחני הרשות.
הדוגמאות שלהלן אינן מתארות את מלוא האמצאה אשר נתבעה בכל מקרה ומקרה. להשלמת התמונה התביעות הנדונות מובאות בליווי מספר הפרסום מתוכו הן צוטטו ולאורו נעשתה הפעלת הכללים המתוארת.
דוגמא 1: שיפור פעולת מחשב  (GB 2391348)
מערכת למהדר (קומפיילר) בעל אופטימיזציה בתוך התקן לעיבוד מידע. המהדר מגיב לאותות המגיעים מיחידת מעקב (trace unit) על מנת לשנות בצורה עקבית את תהליך הקומפילציה.
התביעה:
A data processing apparatus, comprising:
a processor;
a compiler for compiling application code to generate instructions for execution by the processor;
a non-invasive trace unit coupled to the processor for generating, from input signals received from the processor, trace signals indicative of the instructions being executed by the processor;
the compiler being arranged to control the compilation of the application code dependent on the trace signals.

תרומת האמצאה אינה יחידת המעקב אלא היכולת לשנות את הקומפילציה בהתאם למאפייני המעבד בפעולה שוטפת. למרות שלאמצאה היבטים בתוכנה, הרי שזו אינה רק תוכנית מחשב לכשעצמה. האמצאה עושה משהו נוסף המשפיע על פעולת המחשב. תוצאת השיטה נושא האמצאה מתבטאת בשיפור פעולתו של המעבד אשר אחראי לביצוע הקומפילציה, ובכך אפקט טכנולוגי מוחשי.

דוגמא 2:  קשרי גומלין בין רכיבי מערכת (GB 2407655)
אמצאה זו עוסקת בגישה לספריות של פונקציות (DLL) אשר נעשה בהן שימוש במקביל על ידי מספר תוכניות המורצות על המחשב. האמצאה מציעה ביצוע של מפתוח (אינדקס) של ספריית הפונקציות כך שהמחשב ימשיך לעבוד באמינות גם אם בוצעו שינויים בספריית הפונקציות.

התביעה:
A method of operating a computing device having an operating system and a dynamic link library containing a plurality of functions accessible by an executable program, each function in the dynamic link library being associated with an ordinal number, the method comprising:
Providing the dynamic link library as a first part and an extension part each containing one or more of the plurality of functions;
Causing the executable program to link to functions in the first part directly by means of the associated ordinal numbers; and
Causing the executable program to link to functions in the extension part indirectly via a further library containing additional functions.

תרומת האמצאה הינה שיפור של העבודה והאמינות של המחשב. למרות שהאמצאה מבוססת על תוכנה, יש בביצוע האמצאה אפקט טכנולוגי מוחשי בכך שהיא עושה דבר מה נוסף המתבטא בממשק שבין רכיבים פנימיים במחשב ומערכת ההפעלה, כך שהאמצאה מציגה פתרון טכני הקשור לחסרון שהיה קיים באופן הפעולה של אמצעי החומרה המנוהלים דרכה, וזאת מעבר לפעולה הרגילה של המחשב. (ר' Symbian Limited v Comptroller General of PatentsSymbian Ltd's Application [2008] EWCA Civ 1066).

דוגמה 3: שיטות עסקיות (WO2007002296, מקבילתה של בקשה בישראל 188,358)
אמצאה זו עוסקת במתן אפשרות לגוף כגון חברת סליקה, לתווך בעסקאות בין בתי מסחר ללקוחות,  כך שמתן הנחות וזיכויים יבוצעו באופן אוטומטי.
התביעה:
1. A method for automatically calculating a discount for a customer offered by a merchant through a reservation system, comprising: accessing at least one reservation file relating to a reservation; accessing transaction data relating to at least one payment card transaction; comparing one or more elements of the transaction data against one or more elements of the reservation file to determine a match; and electronically calculating the discount based one or more one or more [כך במקור] elements of the transaction data and one or more elements of the reservation file.

על פני הדברים מדובר בשיטה שכל שלביה מבוצעים באופן טכנולוגי באמצעות אמצעים אלקטרוניים. עלינו לבחון אמצאה מסוג זה ללא הפרדתו של התהליך הנתבע מהאמצעים החומריים. תרומת האמצאה היא האופן בו מתנהל ההליך העסקי, כאשר צורת השימוש באמצעים אלקטרוניים הנלמדת מהבקשה ונתבעת בה, אינה חורגת מהשימוש המתבקש באמצעים אלו לצורך הוצאתם אל הפועל של השלבים השונים. למשל, השלבים המוגדרים של בדיקה ממוחשבת של התאמת ההזמנות שבוצעו לעסקאות שבוצעו או חישוב 'אלקטרוני' של אחוז ההנחה, הינם, לאור הידע הקודם בתחום, נגזרת מובנת מאליה של שלבי הפעילות העסקית. לפיכך, אין באמצאה זו כל אפקט טכנולוגי מוחשי.

דוגמה 4: שיטות עסקיות (EP 1301912)
עניינה של תביעה זו הוא ביצוע של עסקה מקוונת באופן מאובטח, תוך ביצוע ההתקשרות בשני אפיקים שונים.
התביעה:
1. A method of operating a transaction processing system enabling users to authorize transactions, said system comprising a central transaction processing system (19) having at least a first data communications interface and a second data communications interface, comprising the following steps carried out by said central transaction processing system (19):
receiving transaction data from an offering party, relating to a specific transaction to be authorized by a user, and receiving a first transaction reference (TRN) relating to and uniquely identifying said specific transaction, via a first data communication path (16), at said first data communications interface;
generating a second transaction reference (TRR) which is different to the first transaction reference (TRN) and which uniquely identifies the transaction within the central transaction processing system (19);
sending said second transaction reference (TRR) to the offering party;
after receiving said transaction data, conducting communications over a second data communication path (22), different to said first data communication path, with said user over said second data communications interface;
using said second path, conducting a secure access procedure in which authentication data is received and said authentication data is verified;
using said second path, receiving said first transaction reference (TRN) relating to and uniquely identifying said specific transaction from said user, said transaction reference not being previously transmitted to said user in said second communication path (22);
using said second path, receiving confirmation from said user; and in response to said confirmation, transmitting an authorization signal to authorize said transaction,
said authorization signal including said second transaction reference (TRR), wherein said second transaction reference (TRR) is not known to said user.

מהתבוננות על אמצאה זו בכללותה, ניתן לקבוע שבמקרה זה מהות האמצאה אינה בהליך העסקי לכשעצמו, אלא באמצעי התקשורת בהם נעשה שימוש. מכאן שתרומתה של האמצאה באה לכדי ביטוי בתשתית התקשורת הנדרשת והנלמדת באופן ייחודי ממאפייני האמצאה (כגון, צורת הקישור הנדרשת בין שני הערוצים המוגדרים). בכך ניתן לזהות אפקט טכנולוגי מוחשי ברמת מימוש פרוטוקול וארכיטקטורת התקשורת של המערכת.

דוגמה 5: שיטות עסקיות (GB 2171877)
האמצאה עוסקת במערכת לביצוע שיחות עם חשבון משולם מראש.
התביעה:
1. A method of making a telephone call from any available telephone, comprising: obtaining a special code by making a prepayment; inserting the prepayment in a memory in a special exchange and being allocated to the special code in the memory for use in verifying a calling party call; dialing the special exchange when a telephone call connection is desired; inputting the special code for verification; inputting the number of called party; verifying at the special exchange by checking the special code and comparing the prepayment less any deductions for previous calls in the memory with the minimum cost of a call to the called party station; connecting the called and calling parties' stations in response to said verification; monitoring the remaining prepayment less deductions for the running cost of the call; and disconnecting the call when the remaining prepayment has been spent by the running cost of the call.

להמחשת הדברים הובא במקור הדברים שרטוט מתוך הפטנט בקשר עם הרכיבים הנתבעים בתביעה 1 לעיל.
לכאורה, ניתן לבוא במקרה זה ולטעון שהאמצאה אינה אלא שיטת גבייה המיושמת באמצעים ידועים. אולם, בבחינת כלל רכיבי האמצאה הנתבעת ומעיון בתיאור הפטנט ניתן להסיק שמהותה של האמצאה, בכללותה, טמון בקשרי הגומלין השונים בין רכיבי המערכת, וברכיב המוגדר כ- special exchange'', אשר מהווה אלמנט מרכזי וחיוני של האמצאה כולה. כך שבסיכומו של דבר נראה שמהותה של האמצאה הוא במערכת המממשת אותה, ובכך אופייה מוחשי.

דוגמה 6: הצגת מידע ( (GB 2418281
האמצאה עוסקת בתהליך ממוחשב של עריכת מסמך המוצג חזותית, באופן שמייעל את חלוקת השטחים הריקים בתהליך העריכה.
התביעה:
1. A method of creating a document having a displayable area on which information is placed, the method comprising: a. providing a plurality of content-items which contain information that it is possible to display on the displayable area; b. dividing the displayable area into a set of subareas each capable of receiving one or more of the content-items; c. generating at least one set of proposed arrangements in which the content items have been arranged within the set of sub-areas; d. selecting at least one of the proposed arrangements, according to predetermine criteria, as the layout of the content-items within the sub-areas of the displayable area to create the document; and e. causing a printing means to print the created document.

התבוננות בפרטי האמצאה כפי שהיא נלמדת מהפירוט, חושפת שעיקר תרומתה של האמצאה הוא במיכון של תהליך העיצוב הידני, כאשר תרומתו של אותו מיכון מוגבלת לשיפור המובן מאליו המתקבל מהאוטומציה המוכרת בתחום. כלומר, הצעדים המוגדרים עבור התוכנית הממוחשבת אינם שונים במהותם מהוראות ביצוע כפי שהיו ניתנות למעצב גרפי.
בנוסף, גם בחינת האמצאה בכללותה אינה מגלה תרומה מעבר לתכנת מחשב לכשעצמה. שכן, אופן הרצת התכנה ותוצאת הרצתה אינם באים לידי ביטוי מוחשי הנוסף על פעולתו הרגילה של המחשב או של המערכת בה הוא משולב.
על כן, ניתן לומר שבמקרה זה התהליך הנתבע אינו  תהליך טכנולוגי מוחשי.
  
דוגמה 7: הצגת מידע ((US 2007033615
אמצאה זו עוסקת בהצגה חזותית של מידע, הפעם לפי שליטתו של משתמש באופן ההצגה בממשק של מדריך שידורים.
התביעה:
1. A method for transferring programs to a secondary storage device using an interactive television program guide implemented on user television equipment, to cause a first display:
in a display screen of at least one program listing related to at least one program;
using the interactive television program guide to enable a user to select a program listing from at least one displayed program listing;
using the interactive television program guide to cause the program related to the selected program listing to be recorded on a digital storage device;
using the interactive television program guide to cause a second display in the display screen that includes at least one recorded program listing for at least one program recorded on the digital storage de
vice, wherein at least one recorded program listing includes a recorded program listing for the program recorded on the digital storage device;
using the interactive television program guide to enable the user to select the recorded program listing to transfer the recorded program from the digital storage device to a secondary storage device; and
using the interactive television program guide to transfer the recorded program from the digital storage device to the secondary storage device.

2. The method of claim 1 further comprising:
Enabling the user to select a sequence of programs recorded on the digital storage device; and
Transferring the sequence of programs to the secondary storage device.

המדובר בהצגה של מידע על המסך לפי מאפיינים שהמשתמש קובע. על פניה, בדומה לדוגמה 6, נראה שאמצאה זו לכשעצמה אינה בתחום טכנולוגי. עם זאת, עיון בפרטי האמצאה ילמד שהאמצאה מציגה היבטים נוספים בהם ניתן לראות אפקט טכנולוגי מוחשי: היישום התומך באותה הצגת מידע מבוצע על ידי שילוב בין מספר מאגרי אחסון ושיוך תצוגות ייחודיות עבור כל אחד מהם; והקלטה מהתקן אחד לשני. 
דוגמה 8: פיקוח רפואי (EP 1062615B1)
אמצאה זו עוסקת במערכת המבצעת פיקוח על ריבוי של חולים מרוחקים, בו זמנית.
1. A method of monitoring, diagnosing and treating medical conditions of a plurality of remotely located patients using a central data processing system configured to communicate with and receive data from a plurality of respective patient monitoring systems, wherein each patient monitoring system is capable of receiving and storing patient data, the method comprising the steps of:
obtaining patient data from a plurality of patient monitoring systems at the central data processing system;
analyzing the obtained patient data from each respective patient monitoring system at the central data processing system to identify medical conditions of each respective patient;
displaying identified patient medical conditions for each respective patient in selectable, prioritized order according to medical severity; and
in response to selecting an identified medical condition for a respective patient, displaying treatment options for treating the medical condition.

בדוגמה זו ניתן לראות ששלב האבחון הממוחשב, מבוסס, בין היתר, על איסוף מידע לגבי מצבו של חולה. שלב איסוף המידע  ממומש כחלק מפעילותה של מערכת טכנולוגית, המהווה את ליבת האמצאה. לא זאת בלבד שאותה מערכת חיונית לעצם קיומה של האמצאה, אלא בנוסף, מניתוח האמצאה בכללותה, ניתן לטעון שצורת היישום הטכנולוגי הייחודי והמורכב של אותו הליך הוא למעשה עניינה של האמצאה דנן (למשל, יחסי הגומלין בין המערכת המבצעת תיעדוף לטיפול רפואי ובין מערכת איסוף המידע מריבוי חולים מרוחקים בו זמנית). לפיכך, ניתן לומר שתרומתה  של האמצאה בעלת אפקט מוחשי טכנולוגי.    

דוגמה 9: חישובים מתמטיים/עיבוד תמונה  (WO 2010128511)
דוגמה זו עוסקת באמצאה שמהותה בכימות ההתאמה בין תרשימים המופיעים בין תמונות שונות, באמצעות חישוב מתמטי המבוצע על קבוצות נקודות השונות.
1. A method for determining a matching score between a first set of H1 feature points, and a second set of n2 feature points, the method comprising the procedures of: producing a triple-wise affinity tensor, including the affinity score of assignments of triplets of feature points of said first set of feature points and triplets of feature points of said second set of feature points; determining a leading eigenvector of said triple-wise affinity tensor; iteratively producing a binary optimal assignment vector by discretization of said leading eigenvector; and determining a matching score between said first set of feature points and said second set of feature points according to said triple-wise affinity tensor and according to said optimal assignment vector.

אופן הגדרתה של אמצאה זו מתמצה בתהליך חישובי המבוצע על מספרים וגם תוצאתו היא מספרית וזאת מבלי לפרט בתביעה יישום מעבר לחישוב האבסטרקטי. האמצאה הנתבעת נעדרת ביטוי מוחשי ביישום טכנולוגי ועל כן, מדובר בתביעה של תהליך מתמטי שאינו בתחום טכנולוגי.

דוגמה 10: חישובים מתמטיים/עיבוד תמונה (2006082590 WO)
אמצאה זו עוסקת בניקוי רעשים בתמונה המורכבת מפיקסלים.
1. A method for adaptive filtering of at least one pixel having an initial value of an image composed of pixels, the method comprising:
calculating local expected value for the pixel; calculating local signal to noise ratio; calculating local filtration ratio based at least on said local signal to noise ratio; calculating a weighted average of the initial value and local expected value using said local filtration ratio as weight; and assigning the weighted average as a new value for the pixel.

בדוגמה זו, בדומה לדוגמה 9, מבוצע תהליך מתמטי כחלק מעיבוד תמונה. אולם כאן ישנו ביטוי ברור לתהליך מוחשי שמבוצע כחלק מעיבוד אותות. גם אם לכאורה ניתן לחשוב על ייצוג מספרי עבור כל אחד מהאותות (והפיקסלים המוזכרים), בסופו של דבר מדובר בתהליך שמוגבל לאופן פעולתה של מערכת לעיבוד ספרתי, בנבדל מתהליך מתמטי טהור, ובכך ניתן לראות תהליך טכנולוגי מוחשי.
בנוסף, ראוי לציין לגבי תחום זה (ותחומים דומים של קידוד אותות), שיהיה זה מרחיק לכת לקבוע שהאופן בו מבוצע תהליך כדוגמת זה המוגדר לעיל, הינו מקביל לתהליך מחשבתי שבו לכאורה אדם היה מבצע ניתוח ועיבוד מחשבתי של תמונה, המיוצגת באמצעות ריבוי של פיקסלים. פעולה "ידנית" שכזו אינה מעשית ולא יהיה ניתן לומר שהאמצאה איננה כשירה משיקולי 'אוטומציה טריוויאלית של תהליך ידני'.

דוגמה 11: סיווג של תמונות (01/37131WO )
עניינה של אמצאה זו הוא בסיווג של תמונה על ידי ניתוח ממוחשב של האלמנטים השונים המופיעים בתמונה.
1. A method of classifying an image, comprising the steps of segmenting the image into a plurality of regions and, for each of at least one of the regions: quantifying each of a plurality of visual properties of the region on a numeric scale for the property; comparing each quantified property with a plurality of bands of the numeric scale for the property, each band being associated with a computer-readable character; and arranging in a predetermined order the characters associated with the bands in which the quantified properties fall to form a region character string.

התהליך הנתבע הוא תהליך של עיבוד תמונה בצורה אשר ייחודית לאופן הניתוח הכמותי הניתן לביצוע רק באמצעות מחשב. מכיוון שיש להסתכל על התהליך החישובי כחלק מהאמצאה בכללותה, ניתן לקבוע שהתהליך הנתבע הוא טכני מוחשי הן משום שאינו ניתן לביצוע אלא באמצעות מחשב, והן משום שתוצאת העיבוד היא מוחשית (סיווג הדמויות). לפיכך, המדובר בתהליך טכנולוגי בעל אפקט מוחשי.

דוגמה 12: סיווג של תמונות ( WO 2005005004 )
עניינה של אמצאה זו בסיווג של תמונה באמצעות אינטראקציה בין מקטלגים, והשוואת תשובותיהם.
1. A method comprising the following steps to be performed electronically: selecting at least two participants from a plurality of participants; presenting a first image to each selected participant; and requesting each said selected participant to provide a description of said first image.

    עיון בתביעה ובפרוט הבקשה ממנה היא נובעת, ילמד שמדובר באמצאה שעיקרה בתהליך האנושי, כאשר המערכת הטכנולוגית הינה משנית בלבד, ותרומתה של זו מוגבלת ליתרון הברור והרגיל שבעצם השימוש באמצעים טכנולוגיים לשם יצירת השלבים השונים המוגדרים. ניתן למשל להדגים זאת בכך שעצם השמירה במבנה נתונים ממוחשב של התגיות שתויגו, או ההתקשרות באופן ממוחשב בין המשתתפים, אין בה כדי להבדיל מבחינת בסיס האמצאה  לעומת הגדרתם של אותם שלבים באופן לא ממוחשב.

דוגמה 13: ניתוח והצגת מידע (EP1184798)
האמצאה עוסקת בבניית גרף היררכי עבור פרסומי פטנטים תוך התייחסות לפרטי מידע ביבליויוגרפי שונים ויחסי ציטוט בין פרסומים שונים. יצוין שעניינה של התביעה הראשית נוגעת ליחסי ההתלייה שבין תביעות המשתייכות למערכת תביעות אחת.
1.    A method of processing and presenting data, comprising the steps of:
(1) identifying claim dependencies of claims in a user-selected patent;
(2) constructing a patent claims hyperbolic tree for said user-selected patent using said identified claim dependencies; and
(3) displaying said patent claims hyperbolic tree.

4.    A method of processing and presenting data, comprising the steps of:
(1) retrieving patent citation information pertaining to a user-selected patent, wherein said patent citation information is backward patent citation information or forward patent citation information;
(2) constructing a patent citation hyperbolic tree using said retrieved patent citation information; and
(3) emphasizing nodes of said patent citation hyperbolic tree according to time-based criteria, wherein said time-based criteria includes at least one of filing date, priority date, length of pendency, effective filing date, invention date, critical date, on-sale date, public disclosure date, and public use date.

בגוף הבקשה מוצגים היבטים שונים הקשורים לאופן השימוש במאגרי מידע אלקטרוניים. אולם, אופן ניסוח התביעה נעשה במנותק מאמצעי המיכון. בהתחשב באופיו של התחום, ניתן לראות בתביעה זו הגדרה לאופן שבו הייתה אפשרות לאדם הפועל בעולם הפטנטים לממש את האמצאה באמצעות תהליך מחשבתי. על כן, אמצאה זו אינה יכולה להיחשב בתחום טכנולוגי.
יצוין, שבמידה והאמצעים האלקטרוניים היו נתבעים בתביעה, אזי על פי האופן בו הם היו מוגדרים היה מקום להתלבט עד כמה הם אכן מקבעים באופן טכנולוגי מוחשי את התהליך הנתבע (ונסמך על פירוט הבקשה).
   
דוגמה 14: ניתוח מידע סטטיסטי (EP 1618498 B1 )
באמצאה זו מוצעת בנייה של גרף היררכי כחלק מתהליך ממוחשב של פיענוח מלל.
1. A method for managing a treelike data structure for text-to-phoneme mapping for automatic speech recognition or text-to-speech, which method comprises steps for creating a decision tree comprising a parent node and at least one leaf node, said method comprising also steps for searching data from said nodes, characterized in that the decision tree is created by storing the nodes sequentially in such a manner that nodes follow the parent node in storage order, wherein the nodes refining the context of the searchable data can be reached without a link from their parent node.
להמחשת הדברים הובא במקור שרטוט מתוך הפטנט בקשר עם הרכיבים הנתבעים בתביעה 1 לעיל.

במקרה זה, בניגוד לדוגמה הקודמת, אופן ניתוח המידע הינו ייחודי לאופן הניתוח הממוחשב שמבוצע כחלק מתהליך של זיהוי קול או פענוח טקסט לקול באמצעים אלקטרוניים. על כן לא מדובר בתוכנית מחשב המוגבלת לתהליך מחשבתי בלבד. גם אם האמצעים האלקטרוניים לא מוגדרים מפורשות בתביעה, מדובר בתהליך הממומש במערכת חומרה המותאמת לביצועו. על כן, תרומת האמצאה תיחשב כבעלת אופי טכנולוגי".


[1] תשומת הלב תוסב לכך כי העניינים המנויים בסעיף 7 לחוק אינם חופפים לרשימה המפורטת בסעיף 52(2) לאמנת הפטנטים האירופית המפרטת סוגי אמצאות אשר לא ייחשבו שם כאמצאה כשירת פטנט. 

2 comments:

  1. יש כאן כמה המצאות מרשימות ומאוד מעניינות. למשל ההמצאה המובאת בדוגמא 8 יכולה להיות בעלת ערך רב, בין היתר, באבחונים רפואיים של חולים. אבחון בזמן של מחלה או מצב רפואי הוא שלב מאוד קריטי והמצאה כזאת בהחלט עשויה לסייע לכך.

    השבמחק
  2. אני אוסיף לתגובה הקודמת ואוסיף שהמצאה כזאת הנה בעלת ערך רב, בין היתר בזכות העובדה שהכל מתועד במכשיר, החל מהסימפטומים המדווחים מהמטופל ועד לדרכי הטיפול המוצעות. בנוסף, העובדה שהוא מסוגל לקבל מידע ולטפל במספר מטופלים בו זמנית פשוט יכולה להציל חיים.

    השבמחק